Contact:

NL UK

Stichting Stedenband Leiden-Oxford

Website:   de Stedenband Leiden - Oxford (leiden-oxford-link.nl)

Facebook: https://www.facebook.com/stedenband_leidenoxford

Correspondentie- en postadres: Kruisbes 19, 2318 AZ Leiden

Bestuursleden

Voorzitter: Nadine Akkerman

Email: voorzitter@leiden-oxford-link.nl

Secretaris/penningmeester: Corné Buijs

Mobiel: 06-11129746

Email 1: secretaris@ leiden-oxford-link.nl

Email2: penningmeester@leiden-oxford-link.nl

Bestuurslid/adviseur: Roelof Hol

E-mail: roelof.hol@planet.nl

Mobiel: 06-51201278

Bestuurslid: Menno Fitski

Email: menfit@dds.nl

Mobiel: 06-13630833

Bureau Internationalisering

Contactpersoon: Laura Platte-Weiland

Email: l.platte@leiden.nl

Telefoon: 071-5165057

Team vestigingsklimaat: Fianne de Boer

Mobiel: 0628509683

E-mail: f.de.boer@leiden.nl

Kabinet burgemeester Leiden

Contactpersoon: Inge Prevoo

Email: i.prevoo@leiden.nl

Email: kabinet@leiden.nl

Telefoon: 071-5165059